Wieloletni program polskiej pomocy - stanowisko NGO

20. marca Rada Ministrów przyjęła „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015" przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grupa Zagranica, platforma 61 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną, wydała komunikat w tej sprawie. Polska Zielona Sieć jest członkiem Grupy Zagranica.

20. marca Rada Ministrów przyjęła „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015" przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.W trakcie procesu konsultacyjnego Grupa Zagranica wielokrotnie zwracała uwagę na niską jakość tego dokumentu i jego zasadnicze braki oraz proponowała uzupełnienia do jego treści. Jednak nasze postulaty zostały w zdecydowanej większości odrzucone, a sam proces konsultacji tekstu z partnerami poddaje w wątpliwość deklarowaną wolę administracji rządowej do partnerskiej współpracy z sektorem pozarządowym.

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 to dokument o kluczowym znaczeniu, który pozwala na perspektywiczne planowanie działań realizowanych w ramach współpracy rozwojowej, czyli de facto na zaplanowanie wydatkowania około 4,5 mld PLN z budżetu państwa. Program obejmuje 4 lata, a co roku Polska wydaje na wpłaty do wielostronnych funduszy pomocowych i na pomoc bilateralną ponad 1,1 mld PLN.

Tym samym trudno zrozumieć, dlaczego w przyjętym Programie nie pojawiają się ani konkretne cele, ani rezultaty, które miałyby określać co chcemy osiągnąć poprzez udzielanie pomocy rozwojowej i na jakie trwałe zmiany w krajach najuboższych wydajemy tak duże środki. W dokumencie brak podstawowych informacji, które pozwoliłyby w 2015r. ocenić skuteczność wydatkowania pieniędzy polskich podatników na wsparcie najbiedniejszych.

Program został opracowany z uwagi na konieczność wypełnienia zapisów uchwalonej we wrześniu 2011 r. ustawy o współpracy rozwojowej. Wieloletnie programowanie pomocy jest powszechną praktyką na całym świecie, pozwala zaplanować i określić cele współpracy rozwojowej wspólnie z ekspertami i interesariuszami oraz przedstawicielami krajów partnerskich, co nie zostało wykorzystane w Polsce.

Otwarty proces tworzenia programu rozpoczął się w lutym 2011r. W tym czasie organizacje pozarządowe poświęciły wiele czasu, by współpracując z MSZ i innymi interesariuszami przygotować merytoryczny, mierzalny i przede wszystkim skuteczny dokument, według którego należałoby pracować przez najbliższe 4 lata. Prace nad nim stanęły w czerwcu 2011r. W 2012r. światło dzienne ujrzał okrojony dokument, na którego konsultacje społeczne MSZ przeznaczył TYLKO 5 dni roboczych.

Wydaje się, że Polska administracja nadal nie bierze pod uwagę ekspertyzy obywateli i nie chce być traktowana poważnie na arenie międzynarodowej jako donator.


Wśród najważniejszych uwag i postulatów organizacji pozarządowych znajdują się poniższe:

- Program nie proponuje konkretnych zapisów dotyczących celów i spodziewanych rezultatów

- proponowane priorytety tematyczne i szczegółowe priorytety tematyczne są nierealistyczne i niezgodne z proponowanymi przez organizacje pozarządowe od lat działające w konkretnych krajach

- Program nie obejmuje konkretnych zapisów dotyczących ewaluacji działań i projektów

- Program nie odnosi się do kontekstu międzynarodowego, w tym do międzynarodowych zobowiązań, które Polska podjęła, np. Deklaracji Milenijnej czy międzynarodowego programu skuteczności pomocy

- obszary tematyczne Programu nie uwzględniają nadrzędnego celu współpracy międzynarodowej, jakim jest redukcja ubóstwa, szczególnie krajach najbiedniejszych – uwzględniono to w Ustawie o współpracy rozwojowej

Więcej informacji: www.zagranica.org.pl. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć