Subwencje EBI dla paliw kopalnych...

Subsydia dla firm wydobywczych muszą zostać wstrzymane – stwierdził były szef BP ostrzegając jednocześnie przed kryzysem sektora „zielonej energii”. Około 200 mld dolarów rocznie otrzymuje w ramach subsydiów światowy przemysł paliw kopalnych... – mów były szef BP, Lord Browne dla Financial Times.

Pierwszy krok na drodze do stawienia czoła zmianom klimatycznym – Unia Europejska powinna powstrzymać subsydia EIB dla inwestycji związanych z wydobyciem paliw kopalnych Z inwestycjami wartymi 53 miliardy rocznie, portfel pożyczek EIB jest obecnie dwukrotnie większy niż portfel pożyczek grupy Banku Światowego.

EIB przeznacza około 8 miliardów euro na projekty poza granicami UE. Wziąwszy pod uwagę rozmiar instytucji oraz fakt, że jej działania mają być zgodne z polityką UE, EIB jest kluczowym czynnikiem kształtującym główne inwestycje w sektorze energetycznym i przemyśle wydobywczym. W ciągu ostatnich pięciu lat roczne pożyczki EIB dla sektora energetycznego wyniosły 3,3 miliarda euro, a w planach banku jest dalsze zwiększanie poziomu inwestycji. W krajach poza UE większość projektów finansowanych przez EIB również związana jest z sektorem energetycznym (w 2006 roku - 1 miliard euro).

Zarząd EIB podjął pierwszy istotny krok w 2004 roku, kiedy zdecydowano, że w okresie 2008-2010 inwestycje w odnawialne źródła energii mają wzrosnąć do poziomu 50% wszystkich finansowanych przez bank nowych zasobów elektryczności. Ta decyzja nie wystarcza jednak, aby sprostać rosnącej potrzebie stawienia czoła zmianom klimatycznym, bowiem EIB wciąż angażuje się w finansowanie ogromnych projektów związanych z paliwami kopalnymi. Do takich projektów należy budowa rurociągów i gazociągów oraz elektrowni węglowych.

Rurociąg Czad-Kamerun

W lipcu 2000 roku EIB udzielił kredytu wysokości 144 milionów euro projektowi budowy rurociągu Czad-Kamerun. Decyzja ta zapadła miesiąc po tym, jak Bank Światowy potwierdził swoje wsparcie finansowe dla tego samego projektu. EIB argumentował, że projekt zapewni „zyski, które będą przeznaczone na zmniejszenie ubóstwa i przyczynią się do wzrostu gospodarczego [regionu]” oraz „stworzy warunki dla długotrwałej stabilizacji politycznej”. EIB stwierdził również, że projekt ten uwzględnia „zastosowanie środków ostrożności w kwestiach społecznych i związanych z ochroną środowiska”, a zatem pozostaje w zgodzie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego, która „usilnie zaleca, aby EIB nie finansował projektów objętych Konwencją z Lome, chyba że uwzględniają one aspekty społeczne i ekologiczne”.

Pomimo nie mających precedensu starań EIB i grupy Banku Światowego, obie instytucje nie zdołały dotrzymać swoich obietnic. Sytuacja społeczna i stan środowiska naturalnego w Czadzie nie poprawiły się. Istnieją wręcz dowody (co znajduje odzwierciedlenie w niektórych oświadczeniach i oficjalnych raportach Banku Światowego), że owa sytuacja uległa pogorszeniu. Projekt zdaje się napędzać przemoc, zubażać ludność mieszkających w pobliżu pól naftowych i wzdłuż rurociągu, przyczyniać się do zwiększenia presji na tubylców i stwarzać nowe problemy ekologiczne. Ron Rogal, główny manager ExxonMobil w Czadzie, przyznał w styczniu 2007 roku, że: „Nie powinniśmy byli nigdy nazywać tego projektu ‘rozwojowym’”. ExxonMobil, główne konsorcjum naftowe wspierające projekt rurociągu i największa spółka naftowa na świecie, nadal odnotowuje rekordowe zyski.

Elektrownia węglowa duisburg-walsum

W listopadzie 2006 roku EIB zaaprobowała pożyczkę wysokości 410 milionów euro na projekt budowy elektrowni węglowej o mocy 750MW w Duisburg-Walsum w Niemczech. Elektrownia ma zacząć działać na początku 2010 roku. Przewidywane emisje CO2 mają wynosić około 4,4 miliona ton rocznie. Jest to więcej niż roczna emisja CO2 w Paragwaju, kraju liczącym sześć milionów mieszkańców.

Wspierając projekty takie jak rurociąg Czad-Karmerun lub elektrownia węglowa Duisburg-Walsum, EIB w dalszym ciągu subsydiuje inwestycje związane z paliwami kopalnymi, zarówno w EU jak i poza nią. Aby w pełni poprzeć program UE w kwestii zmian klimatu EIB powinien ustanowić te same cele inwestycyjne, promujące odnawialne źródła energii i energooszczędność poza granicami UE na okres 2008-2010. Jednocześnie EIB powinien zaprzestać inwestycji związanych z paliwami kopalnymi najpóźniej do końca pierwszego okresu zobowiązań protokołu z Kioto, tj. w 2012 roku. Aby ta zmiana mogła się dokonać, kraje członkowskie UE muszą zacząć odgrywać bardziej aktywną rolę w kształtowaniu polityki energetycznej EIB. Bank w pełni pozostaje w posiadaniu i pod kontrolą państw członkowskich UE, które są również reprezentowane w zarządzie EIB, zwykle poprzez ministrów finansów poszczególnych krajów.

Nasze żądania:

• Do roku 2012 EIB powinien całkowicie zaniechać udzielania kredytów na projekty związane z paliwami kopalnymi, zarówno w UE, jak i poza jej granicami, a zamiast tego powinien w znaczący sposób zwiększać swoje wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i energooszczędności.

• Aż do czasu całkowitego zaniechania projektów związanych z paliwami kopalnymi, EIB powinien ujawnić wszystkie bezpośrednie jak również pośrednie emisje CO2, których źródłem są finansowane przez bank projekty związane z sektorem energetycznym i wydobywczym.

Co możesz zrobić?

• Możesz skontaktować się ze swoim krajowym przedstawicielem w zarządzie EIB i zażądać aby bank zaniechał inwestycji w sektorze paliw kopalnych (w sprawie kontaktu zobacz: www.eib.org/about/structure/...).

• Możesz poruszyć kwestię subsydiowania przez EIB projektów związanych z sektorem paliw kopalnych z pieniędzy unijnych podatników pisząc listy do redakcji prasy lokalnej i gazet o zasięgu krajowym.

źródła informacji: EIB Factsheets: www.bankwatch.org/guide/eibank/ | The Chad-Cameroon Oil & Pipeline Project: A project non-completion report, April 2007 | Environmental Defense, Center for Environment and Development, Chadian Association for the Promotion and Defense of Human Rights www.environmentaldefense.org... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć