Stanowisko grupy polskich organizacji pozarządowych na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE

Trwające obecnie prace nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą z pewnością ważnym tematem w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE. W publiczną dyskusję nad przyszłością WPR aktywnie włączają się także polskie organizacje pozarządowe.

W marcu br. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Zielony Instytut specjalna debata, której celem była wymiana poglądów między organizacjami rolniczymi, ekologicznymi i społecznymi na temat kształtu reformy WPR. W czasie spotkania zainicjowano prace nad wspólnym stanowiskiem polskich organizacji pozarządowych odnośnie przyszłości WPR po 2013 roku, w których czynny udział brali przedstawiciele kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT. Ostateczna wersja stanowiska została podpisana przez 25 organizacji, w tym przez Polską Zieloną Sieć.

Jak już niejednokrotnie wspominaliśmy na łamach naszej strony, kształt Wspólnej Polityki Rolnej UE ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców Europy, ale wpływa bardzo konkretnie także na sytuację w krajach Globalnego Południa. Zbyt często jest to jednak wpływ negatywny. Stąd tak istotne jest, aby zreformowana WPR była bardziej spójna z celami międzynarodowej współpracy rozwojowej i uwzględniała lepiej niż dotychczas globalną odpowiedzialność Unii Europejskiej. Postulaty te zostały zawarte również we wspólnym stanowisku polskich organizacji pozarządowych, w którym można przeczytać m.in.:

Należy zwrócić uwagę opinii publicznej na nieudolność obecnej WPR w kontekście globalnym. Import surowców rolnych i pasz z krajów rozwijających się skutkuje większym śladem ekologicznym (ang. ecological footprint) i wycinką lasów tropikalnych. Dumpingowe ceny unijnej żywności przy ogromnych dotacjach eksportowych i opłatach celnych ograniczają konkurencyjność gospodarstw krajów Globalnego Południa i doprowadzają je do bankructwa.

Zreformowana WPR powinna promować bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo w Europie w sposób uwzględniający globalną odpowiedzialność UE nienaruszającej praw innych krajów do ochrony i rozwijania własnej polityki rolnej, zgodnej z potrzebami swoich mieszkańców. Wszystkie płatności w ramach WPR powinny ściśle odpowiadać zapotrzebowaniu europejskiego rynku. Eksportowanie do krajów rozwijających się subsydiowanych unijnych produktów rolnych, po cenach znacznie niższych od kosztów produkcji, powinno być traktowane jako niedozwolony dumping, który pozbawia miejscowych rolników lokalnych rynków zbytu i niszczy lokalną produkcję. Jednocześnie WPR nie powinna przyczyniać się do tworzenia i utrzymywania w innych krajach niezrównoważonych modelów produkcji rolnej, takich jak przemysłowe monokultury soi na pasze czy uprawa roślin do wytwarzania biopaliw, które niszczą lokalne ekosystemy i wiążą się m.in. z masowym wylesianiem i pogłębianiem zmian klimatu.

Z pełnym tekstem stanowiska, które zostało rozesłane m.in. do polskich i unijnych instytucji, możecie zapoznać się poniżej. Zachęcamy do lektury, rozpowszechniania oraz aktywnego włączania się w działania na rzecz zrównoważonej polityki rolnej i żywnościowej w Europie.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć