Spotkanie GAERC 26-27.06. - czy Polska wdroży harmonogram zwiększania pomocy, by wypełnić swoje deklaracje ?

Komisja Europejska proponuje swoim krajom członkowskim wdrożenie harmonogramów, które określą z wyprzedzeniem ilość środków przekazywanych corocznie na pomoc rozwojową. Biorąc pod uwagę deklaracje poczynione kraje unijne w 2005r. dotyczące wzrostu funduszy na Oficjalną Pomoc Rozwojową (z ang. Official Development Assistance - ODA), wydaje się, że przyjęcie harmonogramu nie stanowi problemu natury politycznej. W przypadku Polski zobowiązania te dotyczą wzrostu ODA do 0,17% PKB w 2010r. i 0,33% PKB w 2015r. (z danych OECD wynika, że polska pomoc w 2007r. wynosiła 0,09% PKB, podobnie jak w 2006r.). Sprawa ta jednak napotyka na opór kilkunastu krajów unijnych, w tym, jak udało nam się zorientować, również Polski. Decyzja o wdrożeniu harmonogramów miałaby zapaść w tym roku. Majowe spotkanie GAERC (Rada UE ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych) częściowo poświęcone jest również tej kwestii. Europejskie organizacje pozarządowe patrzą przychylnie na propozycję Komisji Europejskiej, gdyż obowiązujące harmonogramy pozwoliłyby odbiorcom pomocy długofalowo projektować swój rozwój, byłyby też potwierdzeniem odpowiedzialnej postawy rządów krajów, które dobrowolnie zadeklarowały wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju najbiedniejszych.

Dwanaście polskich organizacji pozarządowych wystosowało w tej sprawie list to Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Oto jego treść:

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu niżej podpisanych polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami w krajach Globalnego Południa wyrażamy głęboką nadzieję, że na zbliżającym się majowym Posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC), na którym omawiane będą kwestie dotyczące jakości oraz wielkości pomocy rozwojowej udzielanej przez Unię Europejską, polska delegacja dołoży wszelkich starań niezbędnych dla planowego osiągnięcia do 2015 roku ośmiu Celów Milenijnych.

Biorąc pod uwagę tematykę spotkania uważamy za kluczowe następujące kwestie:

- przyjęcie przez wszystkich członków UE szczegółowych harmonogramów wzrostu funduszy na Oficjalną Pomoc Rozwojową w związku z koniecznością osiągnięcia współczynnika ODA do PKB w wysokości 0,7 % (stare kraje UE) oraz 0,33 % (nowe kraje UE) w 2015 r.

- podjęcie konkretnych zobowiązań odnośnie wyeliminowania udziału pomocy wiązanej, oznaczającego, iż przekazywanie środków biorcy nie będzie uzależnione od zakupu przez kraj partnerski dóbr rzeczowych i usług ograniczonych do podmiotów z kraju – donora.

Mamy nadzieję, że majowa Sesja ds. Stosunków Zewnętrznych będzie forum, na którym uda się wypracować odpowiednie stanowisko UE, które będzie zaprezentowane we wrześniu w Ghanie podczas Forum Efektywności Pomocy.

Stanowisko takie w naszym przekonaniu powinno pokazać, że kraje członkowskie Unii podpisując w 2000 r. Deklarację Milenijną podchodziły do problemu pomocy rozwojowej ze szczerymi intencjami i rzeczywiście w pełni świadomie postanowiły podjąć walkę o wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, w którym zmuszone jest żyć ponad 1,2 mld ludzi na świecie. Sprawa wydaje się tym bardziej istotna, że według ostatnich, kwietniowych danych OECD pomoc rozwojowa UE wykazała tendencję malejącą, a terminowe osiągnięcie MCR jest obecnie zagrożone.

Z poważaniem,

członkowie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy pracującej przy Grupie Zagranica:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Polska Akcja Humanitarna

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska

Grupa eFTe Warszawa

A także:

Global Development Research Group Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fatal Transactions Polska

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Do wiadomości:

Pan Ryszard Schnepf, Podsekretarz Stanu

Pani Barbara Szymanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej

Pani Olga Zawadzka-Kucharska, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Rozwojowej i Programowania

Pani Małgorzata Gromann, Departament Współpracy Rozwojowej

Pan Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Pan Krzysztof Lisek, Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

Pani Anna Fotyga, Szef Kancelarii Prezydenta RP 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć