Spółdzielnie rolnicze kluczem do zmniejszenia ubóstwa i głodu

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Ponad 800 milionów osób na całym świecie należy do spółdzielni, które działają we wszystkich sektorach gospodarki, w tym także w rolnictwie. Międzynarodowy Rok Spółdzielczości to doskonała okazja do ukazania znaczenia spółdzielni rolniczych dla walki z ubóstwem i głodem w krajach globalnego Południa.

Rolnictwo, w tym uprawa ziemi, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt, jest głównym źródłem zatrudnienia i utrzymania na obszarach wiejskich, gdzie żyje większość ludzi dotkniętych ubóstwem i głodem na świecie. Właśnie na tych terenach spółdzielnie rolnicze odgrywają niezwykle istotną rolę we wspieraniu drobnych producentów rolnych, kobiet i mężczyzn, poprzez tworzenie trwałego zatrudnienia. Spółdzielnie oferują możliwości i korzyści, których drobni rolnicy i rolniczki nie byliby w stanie uzyskać działając indywidualnie. Chodzi między innymi o większe możliwości rynkowe, współdzielenie zasobów czy siłę przetargową. Dzięki byciu częścią większej grupy, rolnicy małorolni mogą negocjować lepsze warunki różnorakich umów i niższe ceny na środki produkcji rolnej, takie jak nasiona, nawozy i sprzęt. Ponadto spółdzielnie zapewniają swoim członkom szeroki zakres usług, np. szkolenia czy pomoc w uzyskaniu prawa do ziemi, oraz lepszy dostęp do informacji, technologii, innowacji itp. Wszystko to pomaga w osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego i redukcji ubóstwa milionów ludzi.

O tym, jak istotne spółdzielnie mogą być dla gospodarek krajów globalnego Południa, świadczą poniższe fakty:
- w Brazylii spółdzielnie były odpowiedzialne w 2009 roku za 37,2 % rolnego PKB oraz 5,4 procent ogólnego PKB i zarobiły około 3,6 mld USD z eksportu;
- na Mauritiusie spółdzielnie są odpowiedzialne za ponad 60 procent krajowej produkcji w sektorze żywności;
- w Kenii spółdzielnie oszczędnościowe i kredytowe mają aktywa o wartości 2,7 mld USD, co stanowi 31 procent krajowych oszczędności brutto.

Ze znaczenia spółdzielni rolniczych w dążeniu do poprawy jakości życia milionów drobnych rolników i ich rodzin zdają sobie sprawę międzynarodowe organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) czy Światowy Program Żywnościowy (WFP), które współpracują ze spółdzielniami drobnych rolników i rolniczek w wielu krajach globalnego Południa. Dzięki takiemu wsparciu drobni producenci rolni mogą odgrywać większą rolę w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na żywność na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dotychczasowe działania FAO, IFAD i WFP pokazują, że rozwój spółdzielni rolniczych może być promowany w różnoraki sposób, m.in. poprzez:

- wspieranie tworzenia sieci spółdzielni, dzięki którym drobni producenci rolni mogą połączyć swoje zasoby i kompetencje, aby wspólnie pokonywać bariery rynkowe i inne ograniczenia;

- wspieranie decydentów politycznych w zakresie projektowania i wdrażania polityk, przepisów, regulacji i projektów, uwzględniających potrzeby i problemy drobnych rolników i rolniczek oraz tworzących sprzyjające warunki dla powstawania i działania spółdzielni rolniczych;

- podnoszenie świadomości na temat pozytywnych skutków społeczno-gospodarczych spółdzielni dla drobnych rolników i rolniczek;

- wzmacnianie dialogu i współpracy między spółdzielniami rolniczymi, władzami, naukowcami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w celu wypracowania najlepszych warunków do rozwoju spółdzielni na świecie.

Warto wykorzystać Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, aby przypomnieć o konieczności wspierania spółdzielni rolniczych, które w wielu krajach globalnego Południa są lub mogą stać się filarem rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego.

Źródło: FAO 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć