Rybołówstwo zagrożone przez zmiany klimatu

Podczas spotkania Komitetu ds. Rybołówstwa (Committee on Fisheries – COFI) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), dyrektor generalny FAO przypomniał, że zrównoważone rybołówstwo i akwakultura są niezbędne do zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i wezwał do podjęcia pilnych działań, które będą odpowiedzią na zmiany klimatu i inne zagrożenia dla rybołówstwa i zasobów rybnych.

Komitet ds. Rybołówstwa, działający w ramach FAO, to jedyne na świecie międzyrządowe forum zajmujące się sprawami rybołówstwa i akwakultury. Podczas jego 31. sesji, która odbyła się w dniach 9-13 czerwca w Rzymie, dyskutowano nad szeregiem zagadnień związanych ze aktualnymi zagrożeniami dla światowych zasobów rybnych oraz omawiano działania, które powinny zostać w tym zakresie podjęte przez rządy, regionalne organizacje rybołówstwa, organizacje pozarządowe, rybaków oraz inne podmioty społeczności międzynarodowej.

Otwierający spotkanie, dyrektor generalny FAO, José Graziano da Silva, podkreślił, że rybołówstwo i akwakultura mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju zwłaszcza państw nadmorskich i wyspiarskich. Zwrócił też uwagę na najważniejsze zagrożenia dla światowych zasobów rybnych, którmi są przełowienie, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne. “Konskwencje są już widoczne, a wśród osób najbardziej nimi dotkniętych są ubodzy na obszarach wiejskich i przybrzeżnych”, stwierdził Graziano da Silva. “Chcę podkreślić konieczność indywidualnego i zbiorowego działania w kwestii zmian klimatu, które stanowią jedno z najpilniejszych wyzwań przed którymi stoi dziś świat”, dodał dyrektor generalny FAO.

Rybołówstwo i akwakultura są źródłem 17 procent białka zwierzęcego spożywanego na świecie, a w niektórych krajach wyspiarskich i azjatyckich nawet do 50 procent. Są także podstawowym źródłem utrzymania wielu z najuboższych rodzin na świecie. Globalnie 12 procent ludności zależy bezpośrednio od sektora rybnego jako głównego źródła utrzymania. Co więcej, ponad 90 procent rybaków i pracowników rybnych na świecie, z których około połowę stanowią kobiety, zajmuje się rybołówstwem na małą skalę.

“W tym samym czasie, gdy drobni rybacy dostarczają większości ryb spożywanych w krajach rozwijających się, wiele z ich własnych rodzin cierpi z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego. Musimy podjąć wspólną pracę, aby przezwyciężyć ten paradoks”, powiedział Graziano da Silva. Podkreślił także, że drobni rybacy muszą być integralną częścią wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami rybnymi na świecie.

Źródło: FAO

Fot. WorldFish / Flickr 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć