Rural Poverty Report 2011

Według najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), który został opublikowany w grudniu, spośród 1,4 miliarda ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie aż 70 procent mieszka w rejonach wiejskich.

IFAD

IFAD to agencja ONZ powstała w 1977 roku, której zadaniem jest walka z głodem i ubóstwem na obszarach wiejskich. "Rural Poverty Report 2011" to pierwszy raport IFAD od 10 lat, a jego celem jest podniesienie świadomości na temat biedy, którą dotknięci są mieszkańcy wsi w krajach Globalnego Południa, jej konsekwencji oraz skutecznych sposobów walki z nią.

Mieszany obraz

Jak czytamy w raporcie, w ciągu ostatniej dekady odsetek osób na terenach wiejskich w krajach rozwijających się, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 1,25 dolara dziennie, spadł z 48 do 34 procent. Tym samym sytuacja poprawiła się dla ponad 350 milionów ludzi. Poprawa ta miała jednak miejsce głównie w Azji Wschodniej, a zwłaszcza w Chinach, gdzie przez ostatnie 10 lat liczba mieszkańców wsi żyjących w nędzy spadła z 365 do 117 milionów. Pozytywne zmiany można było zaobserwować też w Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Niestety sytuacja w innych rejonach świata nie napawa optymizmem. Szczególnie niepokojący jest wzrost w ciągu ostatniej dekady liczby osób, z 268 do 306 milionów, żyjących w skrajnym ubóstwie na obszarach wiejskich w Afryce Subsaharyjskiej. Jest to region, w którym odsetek mieszkańców wsi żyjących za mniej niż równowartość 1,25 dolara dziennie jest najwyższy na świecie i wynosi aż 62 procent. Raport wskazuje także na utrzymujący się na wysokim poziomie problem ubóstwa na obszarach wiejskich w Azji Południowej, gdzie w nędzy żyje najwięcej mieszkańców wsi na świecie, ok. 500 milionów.

Wyzwania

Przewiduje się, że w 2050 roku liczba ludności na świecie przekroczy 9 miliardów. Według IFAD, oznacza to konieczność zwiększenia światowej produkcji żywności o 70 procent, a w samych krajach rozwijających się nawet jej podwojenia. Tymczasem, niewłaściwa polityka rolna i żywnościowa, niski poziom inwestycji w rolnictwo, słaba infrastruktura obszarów wiejskich, niewystarczający dostęp do środków produkcji i wsparcia finansowego oraz pogarszająca się baza zasobów naturalnych sprawiają, że dla milionów drobnych rolników w krajach Globalnego Południa produkcja staje się zbyt ryzykowana lub po prostu nieopłacalna. A to właśnie drobni rolnicy z krajów rozwijających się żywią obecnie prawie jedną trzecią światowej populacji.

Pośród innych czynników komplikujących wysiłki na rzecz zmniejszenia ubóstwa na terenach wiejskich, dokument wymienia też coraz częstsze wahania cen żywności, skutki zmian klimatu, a także rosnącą konkurencję w dostępie do ziemi i wody.

Szanse

Jednocześnie raport wskazuje na głębokie zmiany zachodzące na rynkach rolnych, które mogą przynieść nowe, obiecujące możliwości drobnym rolnikom w krajach rozwijających się. Wśród nich wymienia szybki rozwój ośrodków miejskich, towarzyszący mu wzrost popytu na żywność wyższej wartości oraz powiązany z nimi rozwój i coraz lepszą organizację rynków rolnych w tamtejszych krajach.

Jednakże, aby te zmiany stały się dla mieszkańców terenów wiejskich faktyczną szansą na wyjście z ubóstwa, nieodzowne są odpowiednie polityki, programy wsparcia, edukacja oraz zdecydowanie większe i lepiej przemyślane inwestycje w rolnictwo i obszary wiejskie. Ich celem powinno być uczynienie z rejonów wiejskich w krajach Globalnego Południa lepszego miejsca do życia i prowadzenia interesów. Innymi słowy, chodzi o stworzenie odpowiednich warunków, które pomogą kobietom i mężczyznom mieszkającym na wsi sprostać zagrożeniom i wyzwaniom, przed którymi stają podejmując i prowadząc różnoraką działalność produkcyjną i zarobkową. IFAD apeluje w swoim raporcie, aby patrzeć na biednych drobnych rolników i mieszkańców wsi nie jako na odbiorców pomocy rozwojowej czy humanitarnej, ale dynamicznych i innowacyjnych ludzi, których ciężka praca jest w stanie przynieść dobrobyt ich społecznościom, a światu większe bezpieczeństwo żywnościowe w nadchodzących dekadach.

Raport podkreśla również kluczową rolę kobiet-rolników, które produkują większość żywności konsumowanej lokalnie na obszarach wiejskich w krajach rozwijających się. Aby skutecznie walczyć z ubóstwem, niezbędne jest zapewnienie tym kobietom większego dostępu do ziemi, środków produkcji, sprzętu, kredytów i rynków.

Raport IFAD pokazuje, że rolnictwo w krajach Globalnego Południa - jeśli jest wydajne, zrównoważone oraz zintegrowane z dobrze funkcjonującymi rynkami - może zaoferować wiejskiej ludności drogę wyjścia z biedy, stając się jednocześnie częścią rozwiązania globalnych problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.

Z pełną treścią "Rural Poverty Report 2011" możecie zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: jankie (CC - Some rights reserved) 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć