Rolnictwo rodzinne docenione na obradach ONZ

O zwiększenie inwestycji w rolnictwo rodzinne w krajach rozwijających się zaapelował Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zakończył w tym tygodniu obrady w Rzymie.

W celu poprawy sytuacji żywnościowej głodujących na świecie zarówno publiczne jak i prywatne inwestycje powinny wspierać w pierwszej kolejności produkcję żywności w małych gospodarstwach rolnych oraz przyczyniać się do rozwoju terenów wiejskich. Komitet ponaglił rządy państw członkowskich ONZ do uwzględniania tych kwestii w prowadzonych i projektowanych politykach rolnych. Przypomnijmy, że aż 75% osób cierpiących głód na świecie stanowią drobni rolnicy w krajach Globalnego Południa.

Zaakcentowano szczególną rolę kobiet rolniczek, które stanowią niemal połowę aktywnych drobnych rolników. Podkreślono konieczność wpierania na równych zasadach gospodarstw prowadzonych przez kobiety, nie tylko jako wyraz przestrzegania praw człowieka, ale również jako znaczącego czynnika w rozwoju ekonomicznym krajów Południa. Kobiety rolniczki powinny mieć zagwarantowany równy dostęp do zasobów, w tym dostęp do ziemi, jak również możliwość udziału w decyzjach, które dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego oraz żywienia.

Kolejnym ważnym punktem dyskusji był problem wahań cen na światowych rynkach żywności, który przyczynia się do pogłębiania się ubóstwa – w jaki sposób ograniczyć to zjawisko oraz jak bronić najuboższych przed jego skutkami. Komitet rekomenduje, aby zwiększona została m.in. przejrzystość transakcji żywnością oraz aby kraje, które są największymi producentami i konsumentami żywności (kraje grupy G20) stworzyły zintegrowany system informacji o jej dostępności. Wyraźnie powiązano również niestabilność cen żywności z polityką agropaliwową i zawłaszczaniem ziemi na cele niezwiązane z produkcją pożywienia (ang. landgrabbing). Komitet kończy właśnie prace nad międzynarodowym dokumentem (Guidelines on Land Tenure), który ma być pierwszym skutecznym narzędziem mającym zatrzymać proceder zawłaszczania ziemi przez rządy i korporacje w krajach ubogich.

Według opinii organizacji pozarządowych, silny głos Komitetu, opowiadający się za wzmocnieniem drobnego rolnictwa i ograniczeniem wahań cen żywności na rynkach światowych, pokazuje, że instytucja ta dorasta do obecnych globalnych wyzwań. Po raz pierwszy Komitet tak wyraźne podkreślił swoją rolę w tym zakresie. Sukcesem jest uznanie przez państwa, począwszy od Afganistanu po Zimbabwe, że wsparcie dla kobiet rolniczek i prawo do dostępu do ziemi dla nich, jest kluczowe dla osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego w skali światowej.

Jednak obrady pokazały również, że większość krajów - eksporterów żywności - z grupy G20, nie jest gotowa, by zmienić fundamentalnie zasady źle funkcjonującego systemu produkcji i dystrybucji żywności oraz przyznać się do błędnej polityki, zwłaszcza w zakresie agropaliw. "Państwa te odrzucają zalecenia i ekspertyzy naukowców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i pozostają w obszarze swoich krótkoterminowych interesów. Niektóre rządy nie podchodzą do rozmów z celem wydobycia z głodu prawie miliarda ludzi, lecz jak do gry negocjacyjnej o stawce zero" – podsumowała Luca Chinotti z Oxfam International.

Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ jest międzynarodową platformą współpracy pomiędzy rządami, instytucjami i organizacjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostępu do żywności na świecie. W dniach 17-22 października 2011 w Rzymie Komitet obradował po raz 37.

Więcej informacji: FAO , OXFAM Iternational

Zdjęcie: Rolnicy z organizacji VIA CAMPESINA protestujący w Rzymie podczas obrad Komitetu 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć