Raport Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego na temat zmian klimatu

W 2010 roku w ramach ONZ-owskiego Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (Committee on World Food Security) utworzono specjalny panel międzynarodowych ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem żywnościowym i żywieniem (High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition). Jego zadaniem jest poprawa światowej polityki żywnościowej poprzez zapewnienie Komitetowi doradztwa i niezależnych analiz opartych na badaniach naukowych. W 2012 roku wspomniany panel ekspertów przygotował specjalny raport dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu.

Jak wskazuje raport, zmiany klimatyczne i brak bezpieczeństwa żywnościowego są obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jednymi z głównych globalnych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Zmieniający się klimat jest coraz powszechniej postrzegany jako jedno z największych zagrożeń dla możliwości wyżywienia świata. Autorzy raportu dokonali przeglądu istniejących badań i inicjatyw dotyczących wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe i wyżywienie. Skupili się zwłaszcza na regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych lub zagrożonych konsekwencjami zmian klimatu, czyli krajami globalnego Południa. Dokument przedstawia m.in. współzależności między zmianami klimatycznymi i wydajnością produkcji rolnej oraz wyzwania i szanse polityk mających na celu adaptację do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków.

Wśród najważniejszych ustaleń zawartych w raporcie znalazły się m.in. następujące obserwacje:

- Adaptacja systemu żywnościowego do zmieniającego się klimatu będzie wymagała skomplikowanych dostosowań społecznych, gospodarczych i biofizycznych w produkcji, przetwarzaniu i konsumpcji żywności. Takie zmiany będą najtrudniejsze dla najbiedniejszych i najbardziej narażonych na konsekwencje zmian klimatu regionów i społeczności.

- Zmiany klimatu wpływają na rośliny, zwierzęta i ekosystemy na wiele różnych sposobów. Zmiany temperatury i rozkładu opadów mogą mieć znaczące skutki dla wydajności rolnictwa.

- Rolnictwo jest istotnym czynnikiem zmian klimatycznych. Uprawy rolne i hodowla zwierząt są dziś źródłem około 15 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych na świecie.

- Bardzo trudno przewidzieć, jak dokładnie będzie zmieniał się klimat, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym, czyli tam, gdzie podejmowane są poszczególne decyzje mające łagodzić konsekwencje tych zmian. Adaptacja rolnictwa do zmian klimatycznych powinna odbywać się zatem w szerszym kontekście budowania bardziej odpornego i zrównoważonego systemu żywnościowego.

Z pełnym tekstem raportu (w języku angielskim) możecie zapoznać się tutaj (kliknij, aby pobrać PDF).

Źródło: CCAFS 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć