Raport OECD ws. Polskiej Pomocy

Pierwszy raport z przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej, przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, został zaprezentowany 14 lutego b.r. w Warszawie. Szereg zawartych w nim rekomendacji jest spójnych z powtarzanymi od lat postulatami organizacji pozarządowych, w tym Polskiej Zielonej Sieci.

Przez ostatnich 10 lat poziom polskiej pomocy utrzymywał się na niezmienionym poziomie 0,08-0,10% dochodu narodowego brutto (DNB). Kolejny rok z rzędu Polska nie wypełnia swojego międzynarodowego zobowiązania do przeznaczenia 0,33% dochodu narodowego brutto na oficjalną pomoc rozwojową. Zostało to podkreślone w raporcie OECD wraz z rekomendacją dotyczącą konieczności opracowania konkretnego planu zwiększania wielkości polskiej pomocy do poziomu zadeklarowanego na forum międzynarodowym.

Interaktywna wizualizacja danych porównujących pomoc udzielaną przez Polskę w stosunku do innych donatorów

W 2015 roku wydaliśmy 1,66 miliarda złotych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej, z czego 936 milionów złotych to wpłata do budżetu pomocowego Unii Europejskiej wynikająca z naszego członkostwa. Oprócz Ukrainy (107 milionów złotych) i Białorusi (67 milionów złotych), które tradycyjnie są największymi beneficjentami polskiej pomocy dwustronnej, w 2015 roku znaczne kwoty przekazano Etiopii i Angoli w ramach kredytów preferencyjnych na zasadach tak zwanej pomocy wiązanej, czyli pożyczek obłożonych warunkiem przeznaczenia ich na kontrakty z polskimi firmami.

Od lat wskazywaliśmy, że pomoc wiązana zwiększa koszty dóbr i usług od 15 do 30% (według OECD), co oznacza, że pomoc jest mniej efektywna, bo za te same pieniądze można zrobić więcej, gdyby nie warunek zaangażowania jedynie polskich firm. Oczywiście, zyskują na tym polskie firmy, ale przecież pomoc rozwojowa to jedyna dziedzina polityki zagranicznej, która powinna mieć na celu w pierwszej kolejności jak najefektywniejszą pomoc krajom biedniejszym, a jedynie przy okazji wsparcie polskiego sektora prywatnego. Pomoc wiązana dostarcza krajom potrzebującym dobra i usługi, ale nie przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, sektora prywatnego, zwiększania dochodu w tych krajach. Komitet Pomocy Rozwojowej OECD jasno zalecił, aby Polska całkowicie zrezygnowała z „wiązania” pomocy dla najbiedniejszych krajów globalnego Południa.

Wnioski z przeglądu partnerskiego DAC OECD wskazują na poprawę instytucjonalnego systemu polskiej pomocy, „ustabilizowanego” między innymi dzięki Ustawie o współpracy rozwojowej. Jednocześnie oceniający przypominają o najważniejszych wyzwaniach, wśród których - obok zwiększania samego wolumenu polskiej ODA oraz „niewiązania” pomocy - wymienia się konieczność zwiększania koncentracji wsparcia w krajach i obszarach priorytetowych, a także zwiększania środków skierowanych do krajów najsłabiej rozwiniętych.

Przegląd partnerski DAC OECD odnosi się też do istotnej kwestii budowy potencjału polskich organizacji pozarządowych realizujących działania w zakresie współpracy rozwojowej, wsparcia demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej. Raport OECD powtarza rekomendacje polskich NGO wskazując na konieczność wprowadzania do systemu polskiej współpracy rozwojowej mechanizmów finansowania wieloletniego oraz instytucjonalnego, a także wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.

Pełna treść raportu „OECD development co-operation peer review. Poland”

Pełna treść raportu „Polska współpraca rozwojowa 2016” Grupy Zagranica 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć