Przyszłość współpracy rozwojowej? Forum w Busan

W dniach 29 listopada – 1 grudnia w Busan (Płd. Korea) odbędzie się Czwarte Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Współpracy Rozwojowej, będące najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem dotyczącym rozwoju w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Polskę reprezentować będzie delegacja z MSZ, na której czele stanie Podsekretarz Stanu Krzysztof Stanowski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym platformy Grupa Zagranica.

Kto weźmie udział w Forum?

W organizowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) spotkaniu weźmie udział około 3000 delegatów - w tym ponad 100 ministrów z krajów-donatorów i krajów-beneficjentów, Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon, a także organizacje pozarządowe, międzynarodowe instytucje finansowe i przedstawiciele sektora prywatnego. Podsumują oni obecny stan pomocy rozwojowej oraz podejmą decyzje o tym, jak można usprawnić system jej udzielania.

Jakość i przejrzystość pomocy wciąż zbyt niska?

Mimo, że niektóre kraje poprawiły w ostatnim dziesięcioleciu jakość oferowanej pomocy, to jednak globalnie, zbyt wiele działań z zakresu współpracy rozwojowej jest nadal ściśle uzależnionych od korzyści ekonomicznych krajów donatorów; często brak wystarczającej przejrzystości i koordynacji pomocy, a część z wydawanych środków można uznać za marnowane.

Własność pomocy rozwojowej i zaufanie do beneficjentów

W „Deklaracji paryskiej” z 2005 r. kraje-donatorzy (kraje globalnej Północy) i kraje-beneficjenci (kraje globalnego Południa) zawarły porozumienie: kraje otrzymujące pomoc będą lepiej nią zarządzać - ustalając własne strategie zmniejszania ubóstwa, poprawiając swoje instytucje, oraz walcząc z korupcją. W zamian, donatorzy zmienią swoje zachowanie - poprawią koordynację i przewidywalność przepływów środków pomocowych, oraz będą bardziej ufać beneficjentom. Oznaczałoby to zezwolenie krajom rozwijającym się i ich obywatelom na zarządzanie pomocą i kierowanie własnym rozwojem. Wszyscy zgodzili się, że OECD będzie oceniać działania zarówno donatorów jak i beneficjentów, tak aby wypełniali oni swoje obietnice.

Kto dotrzymał obietnicy?

Po sześciu latach, najnowsze sprawozdanie OECD pokazuje, że kraje otrzymujące pomoc dotrzymały swoich obietnic. Donatorzy natomiast nie. Z trzynastu celów uzgodnionych przez donatorów i beneficjentów tylko w jednym przypadku osiągnięto znaczący postęp: donatorzy lepiej się ze sobą komunikują.

Jaka była odpowiedź krajów-donatorów na tę złą ocenę? Zmienić zasady. Donatorzy proponują teraz ograniczenie lub rezygnację ze stosowania metryki wyników - globalnego systemu monitorowania pomocy - która ma na celu zapewnienie ich rzetelności i poprawę jakości ich pomocy zagranicznej. Może to świadczyć o tym, że kraje Północy chcą uniknąć ewaluacji swoich działań, która mogłaby wykazać, że nie wywiązują się ze złożonych zobowiązań odnośnie efektywności działań pomocowych.

Gdy donatorzy czują presję w swoich krajach, żeby pokazać szybkie rozwiązania i „dobry stosunek ceny do jakości” w odniesieniu do wydatków na pomoc, wielu z nich próbuje przesunąć całą odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie pomocy na kraje Południa. Niektórzy donatorzy zasugerowali nawet wstrzymanie swojej pomocy do czasu, aż jej odbiorcy wykażą „wyniki” zaspokajające bardziej potrzeby donatorów niż własne potrzeby i priorytety. Osłabia to postęp w zwalczaniu ubóstwa i grozi zaprzepaszczeniem osiągniętego przez lata postępu w dziedzinie skuteczności pomocy.

Forum w Busan — jedna z szans

Forum w Busan jest okazją do poprawienia współpracy na rzecz rozwoju na świecie, jednak poprawienie działalności pomocowej będzie wymagało nowej siły politycznej oraz zaangażowania.

Czas, by zrobić właściwą rzecz dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Teraz mamy szansę (i odpowiedzialność), żeby pomóc w kształtowaniu silniejszego partnerstwa z krajami najuboższymi – tak, aby pomoc była tak skuteczna, jak to tylko możliwe. Jeżeli ten wysiłek się powiedzie, będzie to oznaczać nie tylko uratowanie ludzkich istnień, ale pozwoli społeczeństwom i krajom najuboższym wypracować własny sposób wyjścia z ubóstwa.

Najnowsze informacje

Bieżące relacje z poszczególnych spotkań i paneli znajdą Państwo na profilu Facebook Grupy Zagranica http://www.facebook.com/grupazagranica oraz na stronie internetowej Grupy Zagranica pod adresem: http://zagranica.org.pl/Efektywnosc...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć