Polska pomoc rozwojowa

Polska ODA (z ang. official development assistance) - oficjalna pomoc rozwojowa Polski to suma pieniędzy, jaką nasz kraj przekazuje rocznie w ramach darowizn i pożyczek (których minimum 25% wartości stanowi darowizna) krajom rozwijającym się. Darowizny i kredyty na cele wojskowe nie są zaliczane do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Warunkiem zaklasyfikowania pomocy jako Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest także, aby kraj-biorca pomocy znajdował się liście ustalanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee). Zobacz aktualną listę krajów-biorców

Kraje rozwijające się czyli kto?

Trudno stworzyć stały podział na rozwijających się i tych już rozwiniętych, tymbardziej, że stopień rozwoju poszczególnych regionów świata zmienia się. Poziom rozwoju poszczególnych krajów można oceniać i na tej podstawie kreować strategie pomocowe określając możliwości krajów rozwiniętych i potrzeby krajów rozwijających się. Robi się to analizując wskaźniki: PKB (Produkt Krajowy Brutto) i HDI (Human Development Index – wskaźnik rozwoju społecznego określany corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju). Branie pod uwagę wskaźnika HDI podkreśla znaczenie danych pozaekonomicznych w ocenie zrównoważonego rozwoju kraju.

W jaki sposób pomagamy?

ODA ma wspierać rozwój gospodarczy i poprawę warunków życiowych najbiedniejszych krajów świata. W zależności od sposobu realizacji pomocy, możemy wyróżnić pomoc dwustronną, trójstronną oraz wielostronną. Pomoc dwustronna jest kierowana bezpośrednio do instytucji, organizacji i osób w krajach wybranych jako priorytetowe przez Polskę (z informacji MSZ). W jej ramach realizowane są projekty organizacji pozarządowych, działania administracji rządowej i samorządowej. Pomoc trójstronna polega na udzielaniu pomocy rozwojowej wspólnie z innym krajem-donatorem – Polska współpracuje w ten sposób na przykład z Kanadą. W roku 2006 w ramach kanadyjskiego Oficjalnego Programu Pomocy Rozwojowej dla Europy Środkowej finansujemy, wspólnie z Kanadą, projekty pomocowe polskich organizacji pozarządowych i ich partnerów w krajach rozwijających się (zobacz). Pomoc wielostronna to wpłaty do funduszy i programów pomocowych, min. systemu Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej, Grupy Banku Światowego (z informacji MSZ).

O jakich sumach mówimy?

W związku z członkostwem w Unii Europejskiej nasz kraj przyjął na siebie zobowiązania międzynarodowe dotyczące wielkości pomocy rozwojowej oraz jej jakości. Środki na pomoc rozwojową powinny rosnąć systematycznie, tak, aby w 2010 r. polska ODA osiągnęła poziom 0,17% PKB, a w 2015 - 0,33% PKB. W 2005 r. Polska przeznaczyła na wsparcie krajów rozwijających się kwotę 663,07 mln PLN, co stanowi 0,068 % PKB. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć