"Polska jest rajem" - konkurs na esej dla studentów

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce po raz trzeci zapraszają Studentów do napisania eseju, którego temat mieści się w ramach jednego z poniższych zagadnień priorytetowych:

1. Pomoc rozwojowa. Zadanie dla państwa, organizacji pozarządowych czy sektora prywatnego?

2. Unia Europejska wobec problemów rozwojowych Świata. Doświadczenia i wizje przyszłości.

3. Czy dążenie krajów Południa do szybkiego rozwoju usprawiedliwia degradację środowiska przyrodniczego?

W konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów licencjackich i magisterskich, studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i prywatnych szkół wyższych w Polsce.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. Przesłanie eseju pocztą elektroniczną na adres esej-ikr@uw.edu.pl 2. Dostarczenie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i zaświadczenia z dziekanatu macierzystej uczelni potwierdzającego status studenta na adres: Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa 64, z dopiskiem: KONKURS NA ESEJ - do dnia 26 listopada 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu.

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć