Polska agencja kredytów eksportowych KUKE i węgiel w Indonezji

Krajowe agencje kredytów eksportowych przeciwko postanowieniom Porozumienia Paryskiego?

Rządy poszczególnych państw wspierają swoich, krajowych przedsiębiorców w działaniach poza granicami kraju poprzez agencje kredytów eksportowych (ang. Export credit agencies - ECAs). ECAs oferują przedsiębiorcom instrumenty finansowe w postaci korzystnych pożyczek i ubezpieczeń, mające ograniczać ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem wsparcia ma być tworzenie miejsc pracy i promocja krajowych przedsiębiorców poprzez wzmocnienie eksportu.

Kredyty eksportowe i ich ubezpieczenia mogłyby pełnić istotną rolę w transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii, a tym samym być ważnym narzędziem w ochronie klimatu, w tym wypełnianiu zobowiązań Porozumienia Paryskiego.

To ostatnie, zawarte w 2015 roku, podkreśla wagę zapewnienia spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu”. Zamiast tego, umożliwiając wydobywanie i spalanie paliw kopalnych, agencje kredytów eksportowych przyczyniają się do niezrównoważonego trwania w zależności od nich.

Globalnie, wsparcie udzielane przez agencje kredytów eksportowych, stanowi jeden z najistotniejszych czynników umożliwiających inwestycje w paliwa kopalne.

Obowiązujące ECAs rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące aspektów społecznych i środowiskowych pozwalają im bowiem, z pewnymi ograniczeniami, takie inwestycje wspierać. W latach 2003-2013, ECAs państw członkowskich OECD ubezpieczyły inwestycje w produkcję elektryczności (o okresie kredytowania powyżej 2 lat) na ponad 60 miliardów USD, z czego 62% przeznaczono na elektrownie oparte o spalanie paliw kopalnych, a tylko 27% na odnawialne źródła energii. Kredyty eksportowe wydają się być w tej chwili przeszkodą w transformacji energetycznej i wdrażaniu odnawialnych źródeł energii.

Oficjalnie, polską agencją kredytów eksportowych jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) - ubezpiecza kredyty eksportowe przez niego udzielane. BGK jest państwowym bankiem, którego strategicznym zadaniem jest wspieranie rozwoju polskich firm działających na arenie międzynarodowej.

Oprócz procedury środowiskowej i społecznej (wdrażającej rekomendacje OECD), KUKE nie ma dodatkowej polityki związanej z ochroną klimatu, wychodzącej naprzeciw postanowieniom Porozumienia Paryskiego. KUKE (ani BGK) nie ma listy projektów, których - co do zasady - nie wspiera. Przeciwnie, KUKE bierze udział, wraz z BGK, w inwestycjach w infrastrukturę paliw kopalnych.

KUKE zamiast wspierać ochronę klimatu, ubezpiecza rozwój elektrowni węglowych w Indonezji.

KUKE ubezpiecza udział spółki RAFAKO w “węglowej” inwestycji w Lombok, w Indonezji. Przedmiotem wsparcia KUKE (i BGK) jest dostawa sprzętu energetycznego - kotłów, generatorów pary, elektrofiltra - do nowej konwencjonalnej elektrowni dla indonezyjskiej państwowej firmy energetycznej. Co zaskakujące, KUKE nie boi się wspierać indonezyjskiego sektora węglowego podejrzanego o finansowe oszustwa. Śledztwo Global Witness zarzuca indonezyjskiemu sektorowi węglowemu wyprowadzanie milionów dolarów za granicę (zamiast sprawiedliwego płacenia podatków).

Skala całkowitego wsparcia dla inwestorów krajowych oraz ich operacji i działalności w zakresie paliw kopalnych, udzielanego przez KUKE (i BGK), jest niemożliwa do oceny. Na stronie internetowej KUKE, w jej raportach rocznych, nie ma bowiem listy projektów objętych wsparciem. Co więcej, KUKE odmawia dostępu do informacji o pełnej liście ubezpieczanych projektów, twierdząc, że informacje te są objęte przepisami o tajemnicy ubezpieczeniowej.

W sprawie ochrony klimatu KUKE nie wyjdzie przed szereg

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nadzorujące KUKE, w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące wspierania przemysłu paliw kopalnych przez KUKE czy BGK sugeruje, że zaprzestanie wspierania (poprzez kredyty i ich ubezpieczenia) krajowych inwestycji w paliwa kopalne poza granicami Polski nie jest możliwe. Nie będzie możliwe także w przyszłości, dopóki wspólne zasady ochrony ubezpieczeniowej kredytów średnio- i długoterminowych - stosowane przez ECAs krajów należące do OECD - nie zostaną zmienione. KUKE nie wyjdzie przed szereg.

Jeśli podobne stanowisko przyjmą inne agencje kredytów eksportowych, pilne działania w zakresie ochrony klimatu polegną w konkurencji z celem, którym jest “zachowanie uczciwej konkurencji między wspierającymi eksport agendami państw należących do OECD”. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć