Oddziaływanie przemysłu wydobywczego na kwestie równouprawnienia płci.

70% ubogich na świecie to kobiety, jednak nie istnieją żadne konkretne rozwiązania, które mogłyby zapewnić aby korzystaly one z projektów związanych z przemysłem wydobywczym - z wydobyciem ropy naftowej, gazu ziemnego i górnictwem.

Kobiety są najbardziej narażone na negatywne wpływy tego rodzaju projektów, ponieważ tradycyjnie odpowiadają one za czynności związane z naturalnymi zasobami, które mogą ulec skażeniu. Zarazem kobiety są często marginalizowane w procesach decyzyjnych związanych z dużymi inwestycjami rozwojowymi lub zarządzaniem zasobami naturalnymi. Nie korzystają one w tym samym stopniu co mężczyźni z pozytywnych skutków wydobywczych projektów.

Wiele kobiet jest zaangażowanych w nieformalne, nieopłacane prace, takie jak produkcja rolna na własne potrzeby, chodzenie po wodę i zbieranie drewna na opał. Dyskryminacja kobiet i brak szacunku dla ich bezpłatnej pracy to zjawisko szczególnie dotkliwe w społeczeństwach, w których w centrum planow rozwoju gospodarczego lokuje się zajęcia zdominowane przez mężczyzn, takie jak górnictwo.

Nawet w przypadku formalnego zatrudniania kobiet daje się zauważyć tendencję, aby przydzielać im dłuższe godziny pracy i wynagradzać gorzej niż mężczyzn wykonujących podobne zadania. Poważne dysproporcje pomiędzy płciami (na korzyść mężczyzn) istnieją we władzach firm i na stanowiskach państwowych, szczególnie w odniesieniu do przemysłu wydobywczego.

Przykłady

Podczas gdy projekty związane z przemysłem wydobywczym mają często poważne następstwa dla całej społeczności, górnictwo i wydobycie ropy naftowej w nieproporcjonalnie większym stopniu w negatywny sposób oddziałują na kobiety.

Dobrze udokumentowane problemy związane z kwestiami równouprawnienia płci w przypadku projektów realizowanych przez przemysł wydobywczy obejmują:

Zalecenia

Warunkiem wstepnym do właściwego odniesienia się do szkodliwych wpływów przemysłu wydobywczego w aspekcie równouprawnienia płci jest uznanie, że prace górnicze na danym obszarze nie gwarantują automatycznie korzyści dla miejscowych kobiet. Faktem jest natomiast, że to właśnie kobiety doświadczają większości negatywnych skutków rozwoju tego przemysłu. Jeszcze ważniejsze jest uznanie, ze kobiety powinny w większym stopniu brać udział jako kluczowi udziałowcy w gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Rola kobiet jest jeszcze ważniejsza, jeśli uznać, ze to właśnie one najczęściej są odpowiedzialne za dobro dzieci. Czynne i swobodne uczestnictwo kobiet w procesach decyzyjnych dotyczących projektów związanych z przemysłem wydobywczym jest fundamentalną gwarancją długotrwałych korzyści socjalnych i ekonomicznych dla społeczności lokalnych.

Nasze żądania

Przypisy: 1. OxfamAustralia, Tunnel Vision. Women, Mining and Communities, 2002. www.oxfam.org.au/campaigns/m...

2,3. CEE Bankwatch Network and Gender Action, Boom Times Blues: Big oil’s gender impact in Azerbaijan, Georgia and Sakhalin, 2006.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć