Nowy projekt Polskiej Zielonej Sieci w ramach programu MSZ Edukacja Globalna 2012

Akcja dla Globalnego Południa rusza z nowym projektem finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Edukacji Globalnej: „Rozwój Północy kontra rozwój Południa - kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej Północy, a rozwojem Globalnego Południa”. Do końca 2012 roku zrealizujemy kilka działań, a czuwać nad nimi będą prócz pracowników Polskiej Zielonej Sieci, eksperci oraz wolontariusze.

Celem PZS jest działanie na rzecz zapewnienia wszystkim społeczeństwom sprawiedliwych i równych warunków do rozwoju w duchu odpowiedzialności względem innych ludzi i środowiska. By realizować ten cel staramy się dostarczać sprawdzoną wiedzę i inicjujemy publiczną debatę na temat globalnej współzależności krajów lepiej i słabiej rozwiniętych.

Tematyka kampanii “Rozwój Północy kontra rozwój Południa” dotyczy zagadnienia określanego jako kluczowe dla sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju w skali globalnej - polityczne, ekonomiczne i konsumenckie wybory Globalnej Północy nie mogą hamować rozwoju krajów Globalnego Południa. Obecnie mimo ścisłej współzależności Północy i Południa, to kraje bogate - w tym Polska - nie tylko czerpią większe korzyści z globalizacji, lecz swoimi wyborami utrudniają najbiedniejszym wyjście ze spirali biedy.

Polacy i Polki w większości cieszą się z tego, że Polska udziela pomocy rozwojowej, lecz wciąż jeszcze trudno jest zaakceptować, że mieszkańcy Globalnego Południa bardziej niż wsparcia finansowego w wychodzeniu z ubóstwa, oczekują równego traktowania w relacjach handlowych. Nie chcą być tylko tanią siłą roboczą, lub źródłem tanich surowców wydobywanych z pogwałceniem praw człowieka i zasad ochrony środowiska. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi o prawie do rozwoju, które przysługuje wszystkim. Nie jest jednak sprawiedliwe, ani globalnie odpowiedzialne, realizowanie prawa do własnego rozwoju kosztem rozwoju innych.

Zmiana tej sytuacji nie jest kwestią rewolucjonizowania bezosobowych polityk, lecz musi zacząć się od zmiany postaw świadomych i aktywnych obywateli. Dlatego właśnie nasza kampania zawiera szereg działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do bardzo różnych grup społecznych (młodzież, studenci, nauczyciele, ludzie w dojrzałym wieku).

Planujemy następujące działania:

1. Publikacja scenariuszy zajęć dla nauczycieli

Nauczyciele są jednym z najważniejszych ogniw edukacji globalnej. Mają szansę uwrażliwić młodzież szkolną na problemy współczesnego świata i uświadomić jej znaczenie roli świadomego i globalnie odpowiedzialnego obywatela. Dlatego chcemy udostępnić im odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz innowacyjne metody przekazywania wiedzy. Temu służyć będzie komplet materiałów edukacyjnych i metodycznych w postaci scenariuszy lekcji podzielonych na różne aspekty tematyczne.

2. Szkolenie typu e-learning dla nauczycieli

Oprócz przekazania nowej publikacji nauczycielom, zwiększymy kwalifikacje i motywację do działania części z nich przy pomocy szkolenia internetowego. Nauczyciele będą mieli szansę utrwalić wiedzę na temat relacji między rozwojem państw Globalnej Północy i Globalnego Południa oraz zależności między postawą jednostki i jej wyborami w życiu codziennym a jakością życia społeczeństw innych regionów świata.

3. Mapa myśli zależności globalnych

Mapa myśli jest już sprawdzoną przez Polską Zieloną Sieć metodą przekazywania w prosty i szybki sposób wielu informacji (zobacz naszą mapę myśli nt. zmian klimatu). Dlatego wykorzystamy tę metodę ponownie do popularyzacji tematyki podstawowych wyzwań rozwojowych dzisiejszego świata. Mapa myśli jako interaktywne narzędzie edukacyjne będzie przekazywać wiedzę o tym, jak w wyniku rozwoju Globalnej Północy wybory i postawy jej mieszkańców wywierają społeczny, środowiskowy, gospodarczy i polityczny wpływ na rozwój państw Globalnego Południa, a tym samym na standard życia tamtejszej ludności. Mapa myśli nie tylko wskaże różnice między tymi krajami i ich powody, ale łącząc ciągiem przyczynowo skutkowym życie mieszkańców Północy i Południa zwróci uwagę na przestrzenie wspólne dla kulturowo odmiennych regionów.

4. Planeta RSS

Stworzymy też narzędzie internetowe, które będzie porządkować i gromadzić w jednym miejscu informacje dotyczące wzajemnych relacji między krajami Globalnej Północy i Południa, które ukazały się w Internecie. Planeta wyświetlała będzie treści w języku polskim i angielskim.

5. Noc Dla Afryki

Polska Zielona Sieć co roku organizuje jednodniowe wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17 października). Również w 2012 r. Noc Dla Afryki zawita do Warszawy. Będzie to już piąta odsłona tej imprezy, podczas której będziemy oglądać filmy i rozmawiać o miejscu i roli Polski w zglobalizowanym świecie wobec faktu, że nasz rozwój może uniemożliwiać rozwój krajom Globalnego Południa, w szczególności krajom Afryki. W ten sposób chcemy promować wartości i zachowania odrzucające stereotypy dotyczące bezradności i stagnacji krajów Afryki, a także wiedzę o trudnościach, z jakimi borykają się mieszkańcy tego kontynentu i możliwościach rozwoju. Wątkiem przewodnim planowanej Nocy Dla Afryki będzie temat: “Afrykańskie surowce - rozwój Północy kontra rozwój Południa”.

6. Organizacja 5 debat uniwersyteckich

We współpracy ze studenckimi kołami naukowymi zorganizujemy 5 debat uniwersyteckich w różnych miastach Polski: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Szczecin pod hasłem “Afrykańskie surowce - rozwój Północy kontra rozwój Południa”. Uczestnikami debat prócz studentów i wykładowców będą też zaproszeni słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Chcemy przekazać młodemu, a także dojrzałemu środowisku studenckiemu wiedzę na temat zależności między rozwojem Globalnej Północy a sytuacją Globalnego Południa, w szczególności w kontekście zapotrzebowania na afrykańskie surowce i problemów z inwestycjami zagranicznymi. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć