Nowa edycja programu "Przemiany w Regionie" - RITA

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz instytucje edukacyjne do udziału w najnowszej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - ’Przemiany w Regionie’ - RITA (Region in Transition). Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 października 2007 oraz 15 marca 2008. Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Program "Przemiany w Regionie" - RITA wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywa­tel­skiego (nie prze­widujemy dofinansowania projektów dotyczących głównie odbiorców z krajów członkowskich UE). Upowszechniając polskie doświadczenia Program powinien przyczynić się do kształtowania nowych elit lo­kalnych i centralnych w Regionie, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych oraz zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego. Granty przyznawane są polskim organizacjom pozarządowym i szkołom publicznym na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.

W ramach obecnej edycji programu odbędą się jeszcze dwie tury otwartego konkursu grantowego (tym samym połączone zostają dotychczasowe ścieżki grantowe Najlepsze polskie doświadczenia oraz Współpraca lokalna ). Terminy składania wniosków upływają:

15 października 2007 (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 grudnia 2007 do 31 listopada 2008)

15 marca 2008 (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 maja 2008 do 31 listopada 2008)

W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

* inicjatywy lokalne podejmowane przez szkoły publiczne oraz organi­za­cje pozarządowe z małych miejscowości, które dotychczas nie pro­­wadziły współpracy mię­dzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach Pro­gra­mu „Przemiany w Re­gionie" - RITA;) na rzecz wymiany doświadczeń z partne­rami z krajów byłego bloku wschod­niego, przede wszystkim z Białorusi, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. * projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe; * projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów.

Wysokość dofinansowania jednego projektu: 5.000 - 30.000 zł (średnia wysokość dotacji wyniesie 18.000 zł). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60.000zł. W każdej turze konkursu przewidujemy dofinansowanie około 50 projektów.

Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego)

Formularze wniosków oraz szczegółowe zasady konkursu dostępne są w na stronie www.edudemo.org.pl w dziale pliki.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą na adres skrytki pocztowej:

Fundacja Edukacja dla Demokracji skrytka poczt. nr 48 00-950 Warszawa 1 Z dopiskiem „KONKURS RITA"

Wszystkie organizacje planujące udział w konkursie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Dobra praktyka w pracy polskich organizacji pozarządowych za granicą, przyjętym przez Grupę Za­granica, skupiającą polskie organizacje poza­rządowe działające poza granicami RP (patrz www.zagranica.org.pl).

Dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie zorganizowane będą spotkania informacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i terminów spotkań opublikowane są na stronie internetowej Programu RITA www.rita.edudemo.org.pl.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Bartosz Jędrzejczak, koordynator programu. Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy do starannego zapoznania się z formularzem wniosku, listą projektów dostępną na stronie programu oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Koordynator służy pomocą we wtorki w godzinach 11 - 15. W pozostałe dni robocze w godzinach 9 - 18 na telefon komórkowy oraz skype. Stały kontakt e-mailowy: rita@edudemo.org.pl Skype: bartek.edudemo

Źródło: Nowa edycja programu "Przemiany w Regionie" - RITA, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć