Mamy nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku

25 września 2015 r. w siedzibie ONZ 193 państwa określiły największe wyzwania dla świata na najbliższe 15 lat. Zakończył się okres realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Niektóre z nich udało się osiągnąć, innych jeszcze nie. Po ponad dekadzie wykrystalizowały się też nowe problemy. W Nowym Jorku przyjęto 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają nadać nowy kierunek walce z ubóstwem.

Milenijne cele (MCR) skupiały się na eliminacji ubóstwa, głodu i chorób, zaś nowe, zrównoważone cele (CZR) wychodzą o wiele dalej. Dodają do znanych nam problemów zrównoważony rozwój, produkcję, konsumpcję i korzystanie ze środowiska, dostęp do energii oraz zmiany klimatu. Oznacza to, że po 2015 roku światowe wyzwania nie dotyczą tylko poprawy sytuacji w krajach najbiedniejszych, ale równie wielu reform w krajach rozwiniętych. Zmiany potrzebne są wszędzie!

Nowa agenda to zupełnie inny rozwój. Spójrzmy na ciekawsze punkty wśród nowych wyzwań:


- do 2020 roku o połowę ma zmniejszyć się liczba ofiar i poszkodowanych w wypadkach samochodowych na świecie,
- CZR zakładają cele edukacyjne nie tylko dla najmłodszych, ale też dla dorosłych (a także cele związane z posiadaniem konkretnych umiejętności zawodowych),
- do 2020 roku ma poprawić się w znacznej mierze dostęp do Internetu w najmniej rozwiniętych krajach,
- CZR mówią o przyjęciu nowej polityki podatkowej, aby zmniejszać nierówności między państwami,
- zwraca się też szczególną uwagę na poprawę życia ludzi w mieście (np. w kwestii bezpieczeństwa, tworzenia przyjaznych, zielonych miejsc publicznych oraz w kwestii jakości powietrza),
- realizacja 10-letniego programu zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich państw (liderami państwa rozwinięte, program musi brać po uwagę możliwości i poziom rozwoju pozostałych),
- wspieranie zrównoważonej turystyki,
- obniżenie o połowę ilości marnowanego jedzenia,
- weryfikacja nieefektywnego systemu dopłat do paliw kopalnych,
- CZR przypominają o konieczności mobilizacji 100 mld $ rocznie na poczet Zielonego Funduszu Klimatycznego do 2020 roku,
- regulacja przeławiania i trałowania dennego do 2020 roku, większa ochrona obszarów morskich i wybrzeży, znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia wód morskich,
- zapewnienie wszystkim ludziom prawnej identyfikacji, w tym rejestr urodzeń,
- do 2017 roku stworzenie banku technologii oraz mechanizmu budowania potencjału krajów najmniej rozwiniętych w zakresie nauki, technologii i innowacji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2016-2030 skupione są wokół następujących problemów:

1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
3. Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku.
4. Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie.
5. Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
6. Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną.
7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
8. Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
9. Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje.
10. Zmniejszyć nierówności w obrębie państw i między państwami.
11. Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone.
12. Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne.
13. Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.
14. Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób.
15. Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności.
16. Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach.
17. Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa.


O nowych celach można przeczytać dokładniej na stronie: https://sustainabledevelopment.un.org/topics (jęz. angielski)

Polskie tłumaczenie celów ze strony: http://www.unic.un.org.pl/strony-20...

Zdjęcie tytułowe: W dzień Szczytu na siedzibie ONZ wyświetlono film o nowych celach. UN Photo/Cia Pak


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć