Malaria – globalny problem zdrowotny

Malaria zabija każdego roku do 3 milionów ludzi, z czego 90 % stanowią mieszkańcy Afryki na południe od Sahary1.

Przekłada się to na przynajmniej siedem dużych samolotów pasażerskich dziennie wypełnionych w większości przez kobiety i dzieci. Prawie połowa populacji światowej jest narażona na zachorowanie na malarię, a każdego roku choruje na nią blisko 500 milionów ludzi. Społeczność międzynarodowa uznała malarię za światowy problem zdrowotny.

Skuteczne zwalczanie malarii jest niezbędne do osiągnięcia zatwierdzonych przez ONZ Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Developmenta Goals).

Malaria dotyka szczególnie biednych

Malaria stanowi poważną przeszkodę w rozwoju ludzkiej populacji i ekonomii i kosztuje afrykańskie kraje około 8 miliardów euro każdego roku. Zapobieganie, wczesne rozpoznawanie i natychmiastowe leczenie są trzema podstawowymi elementami zwalczania malarii. Ubóstwo i brak odpowiedniej opieki zdrowotnej hamuje te działania.

Malaria rzutuje na całe życie populacji poprzez pogłębianie ubóstwa, ograniczanie możliwości edukacji oraz absencje w szkołach i w miejscach pracy.

Opanowanie malarii jest możliwe!

Malarii można zapobiegać: Właściwe użycie nasączonej środkiem owadobójczym moskitiery może zmniejszyć transmisję malarii nawet o 90 % i zredukować śmiertelność dzieci o jedną piątą2.

Malaria jest uleczalna: Leczenie oparte na kombinacji artemizyny z innymi lekami przeciwmalarycznymi (ACT) jest skuteczne i powstrzymuje rozwój lekoooporności pasożyta. Terapie te są jednak dziesięć razy droższe niż leczenie konwencjonalne.

Wydatki są możliwe do skalkulowania: Koszty skutecznego zapobiegania i leczenia malarii na świecie zostały oszacowane na około 2 miliardy euro rocznie3.

Co Ty możesz zrobić?

Przypomnij politykom lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, by starali się dotrzymać obietnic zmierzających do osiągnięcia związanych z walką z malarią Milenijnych Celów Rozwoju. Pokaż Twoją twarz w walce przeciw malarii i przyślij nam zdjęcia Twoje i Twoich przyjaciół z logiem kampanii. Wspomóż naszą kampanię akcjami, które zwiększą świadomość o problemie malarii w Twojej szkole, na uniwersytecie, w klubie i w innych miejscach.

Malaria nie zna granic! Może dotknąć wszystkich!

STOP MALARIA NOW! (ZATRZYMAJ MALARIĘ TERAZ!) jest porozumieniem dziewięciu organizacji pozarządowych z Niemiec, Włoch, Kenii, Polski i Hiszpanii. Chcemy wpłynąć na zwiększenie świadomości o malarii i przypomnieć politykom o naglącej potrzebie wsparcia wysiłków zapobieżenia ponad milionowi zgonów rocznie powodowanych malarią i dla zwalczenia malarii w przyszłości.

Opieramy nasze działania na partnerstwie pomiędzy europejskimi i afrykańskimi organizacjami współpracującymi na polu edukacji zdrowotnej, wzajemnych konsultacji i oddziaływania poprzez media.

Chcemy przyczynić się do opanowania malarii poprzez skoordynowane zwiększanie świadomości i bycie rzecznikami tego zdrowotnego problemu w oparciu o zasady partnerstwa i dialogu.

Jesteśmy rzecznikami zwiększania finansowego wsparcia jak i zabezpieczenia dających się przewidzieć trwałych funduszy przeznaczonych na zwalczanie malarii.

Promujemy wszechstronne podejście do interwencji prowadzących do opanowania malarii polegające na używaniu moskitier, spryskiwanie wnętrza domów środkami owadobójczymi i okresowym zapobiegawczym leczeniem z użyciem skojarzonych terapii z użyciem artemizyny.

Przemawiamy za zabezpieczeniem dodatkowych środków na badania i rozwój nowych leków i szczepionek przeciw związanym z ubóstwem chorobom, takim jak malaria.

Zachęcamy do włączania kwestii zwalczania malarii w istniejące programy zdrowotne oraz wzmocnienia starań zmierzających do poprawy pracy lokalnych systemów opieki zdrowotnej i do zapewnienia odpowiedniego dostępu do diagnostyki i leczenia malarii.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, Kraków
tel.: +48 663 43 01 97
fax: +48 12 293 40 55

Fundacja Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio” - Medicus Mundi
Poland, Poznan’
tel.: +48 609 21 01 84
f ax: +48 61 854 68 63

http://www.stopmalarianow.org

Źródła:

  1. Malaria&Children, UNICEF/RBM 2007
  2. World Malaria Report, 2005
  3. http://www.theglobalfund.org/en/fil...

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć