Głód i polityka

Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT / ALIMENTERRE opublikowała w 2010 roku broszurę zatytułowaną „Na rzecz spójności polityk europejskich z działaniami zwalczającymi głód na świecie”. Jest ona skierowana w pierwszej kolejności do decydentów politycznych w krajach Unii Europejskiej oraz Afryki, Karaibów i Pacyfiku, a także do społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką walki z ubóstwem i głodem na świecie.

Pierwszy Milenijny Cel Rozwoju zakłada zmniejszenie o połowę do 2015 r. liczby ludzi cierpiących z powodu niedożywienia. Jednak pomimo tego, iż mamy już rok 2011, jesteśmy bardzo daleko od zrealizowania tego zamierzenia. Co więcej, głód nadal się rozszerza i dotyka obecnie ponad 900 milionów osób, w przeważającej większości żyjących w ubogich krajach Globalnego Południa. Aby zmienić tę skandaliczną sytuację niezbędne jest solidarne współdziałanie krajów rozwijających się i rozwiniętych, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej. Trwałe ograniczenie głodu wymaga między innymi odważnych decyzji i działań na poziomie politycznym.

Nie można zapominać, że możliwość zaspokajania potrzeb żywieniowych jest jednym z podstawowych praw człowieka. Nakłada ono na poszczególne państwa obowiązki wykraczające poza ich terytorium, a mianowicie wobec ludności innych krajów, której dostęp do żywności może zostać ograniczony przez prowadzoną przez nie politykę. Obecnie jednak zobowiązania te są bardzo często lekceważone, a interesy krajów bogatych wygrywają z realizacją prawa do żywności w krajach rozwijających się. W przypadku Unii Europejskiej wiele prowadzonych przez nią polityk w dziedzinie handlu, rolnictwa czy nawet współpracy rozwojowej ma negatywny wpływ na kraje Globalnego Południa i jest wręcz sprzeczna z realizacją Milenijnych Celów Rozwoju czy prawa do żywności. Ten brak tzw. spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development – PCD) osłabia wysiłki zmierzające do wyeliminowania głodu na świecie i może nawet przyczyniać się do zwiększenia problemu niedożywienia.

Nasza broszura ma na celu zachęcenie decydentów politycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego w krajach UE do zaangażowania na rzecz większej spójności polityk europejskich z działaniami zmierzającymi do zmniejszenia głodu na świecie. Zawiera ona między innymi konkretne rekomendacje dla posłów do Parlamentu Europejskiego oraz członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku – Unia Europejska), dzięki którym mogą oni przyczyniać się do skutecznej walki z ubóstwem i niedożywieniem.

Zapraszamy do lektury!

Wersja angielska broszury dostępna tutaj.

Wersja francuska broszury dostępna tutaj.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć