Edukacja rozwojowa 2007

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

Edukacja rozwojowa to edukacja, która ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudza osobiste zaangażowanie i świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek finansowania: Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Ścieżek Wydawniczej i Szkoleniowej upływa 13 lipca 2007 r., zaś w ramach Ścieżki Popularyzatorskiej termin upływa 3 sierpnia 2007 r.

Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetowych obszarów tematycznych: Temat 1: Wolontariat zagraniczny jako forma edukacji rozwojowej Temat 2: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju Temat 3: Skala, przejawy, przyczyny i konsekwencje ubóstwa na świecie oraz stan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej znajdują się na stronach Fundacji Edukacja dla Demokracji www.edudemo.org.pl

Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.tydzienedukacjiglobalnej.pl.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się w czerwcu i lipcu: spotkanie informacyjne, telekonferencja, szkolenia oraz wizyta studyjna, więcej informacji na ten temat również na stronie www.edudemo.org.pl.

Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl).


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć