Bezpieczeństwo energetyczne UE czy grabież energii? Konferencja, 24 maj, Warszawa

Polska Zielona Sieć, CEE Bankwatch Network, Koalicja Klimatyczna i Fundacja im. Heinricha Bölla serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję:

Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne – Polska, Europa, Świat

24 maja 2011, 9.00–17.30

Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się tu do 20 maja. Udział w konferencji mogą wziąć wszyscy chętni.

Konferencja będzie okazją do poruszenia ważnej i złożonej kwestii bezpieczeństwa energetycznego, które zarówno przez Polskę, jak i kraje Unii Europejskiej, jest postrzegane jako jeden z priorytetów polityki energetycznej.

Kontrowersje budzi fakt, że państwa członkowskie Unii chcą zapewnić dostawy energii również z państw rozwijających się, w których ogromne inwestycje energetyczne często oznaczają środowiskowe oraz społeczne problemy, wysiedlenia, zaostrzenie konfliktów, wspieranie autorytarnych reżimów i nie niosą żadnych korzyści dla mieszkańców najuboższych państw świata.

Rurociąg Czad - Kamerun, któremu wsparcia ze środków publicznych miały udzielić Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Światowy, przyczynił się do pogłebienia ubóstwa, przymusowych przesiedleń rdzennej ludności oraz eskalacji konfliktów. Ropociąg Baku Tibilisi Cayhan do dziś stanowi realną groźbę ze względu na niestabilność polityczną oraz wzmożoną aktywność sejsmiczną obszarów, przez które przebiega. Inwestycja przyczyniła się również do eskalacji konfliktów w Turcji oraz była jedną z przyczyn rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku. Planowany oraz wspierany przez Unię oraz Polskę gazociąg Nabucco zakłada nawiązanie współpracy UE z Turkmenistanem, którego rząd pozostaje jednym z najbardziej represyjnych na świecie, co oznacza wsparcie reżimu autorytarnego i pogorszenie sytuacji mieszkańców tego kraju.

Poniżej oraz w załączniku program konferencji, która będzie między innymi traktowala o wyżej wymienionych problemach.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konferencji.

Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne – Polska, Europa, Świat

Jednym z priorytetowych zadań, jakie postawiła przed sobą Polska na swoją Prezydencję w Unii Europejskiej, jest wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii, które ma służyć między innymi poprawie jej bezpieczeństwa energetycznego. Nadanie temu problemowi charakteru flagowej inicjatywy naszego kraju rodzi potrzebę przeprowadzenia publicznej debaty na temat jego przyczyn i sposobów rozwiązania. Jaką wizję zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego ma Polska? Czy jest to tylko zróżnicowanie kierunków dostaw surowców? Czy respektuje ona inne filary polityki Unii Europejskiej – ochronę klimatu i współpracę rozwojową?

09.00-09.30 Rejestracja uczestników

09.30-10.00 Uroczyste otwarcie konferencji

10.00-11.45 Bezpieczeństwo energetyczne Unii a ochrona klimatu – jak połączyć wysiłki? Rola Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

Jak sprawić, żeby zewnętrzna polityka energetyczna Unii budowała jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne? Czy działania na rzecz tych wyzwań da się zintegrować? Jakie działania pozwolą poprawić bezpieczeństwo energetyczne oraz wprowadzić w życie zasadę solidarności energetycznej, wpisaną do Traktatu Lizbońskiego? Czy jest to jedynie dywersyfikacja źródeł i szlaków tranzytowych surowców energetycznych i wspólne negocjacje z dostawcami? Jaką rolę mogą odegrać odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej? Co nasz kraj wnosi do debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii? Czy uwzględnia przy tym konieczność ochrony klimatu? W jaki sposób w trakcie swojej Prezydencji Polska może działać na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii? Dyskusja.

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.45 Wymiar globalny polityki energetycznej Unii Europejskiej – wpływ na kraje rozwijające się

W jakim stopniu zewnętrzna polityka energetyczna UE, zakładająca dywersyfikację dostaw energii poprzez inwestycje w krajach trzecich, może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Unii? Jakie warunki powinna spełniać energetyczna współpraca UE z krajami rozwijającymi się? Czy może ona przyczyniać się do osiągnięcia celów polityki zewnętrznej Wspólnoty w zakresie redukcji ubóstwa, umacniania rządów prawa, bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrony klimatu? Jaki jest potencjał promowanych przez Unię i państwa członkowskie wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak Desertec, gazociąg transaharyjski czy Nabucco? Jakie obustronne zagrożenia wiążą się z importowaniem surowców i energii z odległych i często niestabilnych państw Afryki czy Azji? Jak powiązać współpracę ze zrównoważonym rozwojem tych terenów?

13.45-14.15 Lunch

14.15-16.00 Wspólna polityka energetyczna a interesy jej państw członkowskich

Czy wspólna polityka energetyczna jest możliwa w sytuacji rozbieżnych interesów państw członkowskich? Czy można zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Unii poprzez samodzielne działania poszczególnych państw, czy niezbędne są wspólne działania? Jaki wpływ na krajowe polityki energetyczne mają decyzje podejmowane na poziomie unijnym? Jak budować wpisaną w Traktat Lizboński „solidarność energetyczną“? Jak państwa członkowskie mogą przyczynić się do jednoczesnej poprawy bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego Unii? Z kogo Polska może brać przykład? Dyskusja.

16.00-16.30 Podsumowanie

16.30-17.30 Obiad

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć