Aktywizacja zawodowa kobiet na Sri Lance

Projekt „Aktywizacja zawodowa wdów i ubogich kobiet samotnie utrzymujących rodziny, zamieszkujących tereny dotknięte przez tsunami” Polskiej Akcji Humanitarnej na Sri Lance.

W tradycyjnym modelu rodziny, jaki dominuje we wschodniej części Sri Lanki, kobiety mają ograniczone możliwości podejmowania pracy zarobkowej. Ich głównym zajęciami są prowadzenie gospodarstwa domowego i opieka nad rodziną, środki na utrzymanie zapewniają mężczyźni. Śmierć lub utrata zdolności do pracy męskich żywicieli rodziny prowadzą do drastycznego ubożenia kobiet i ich dzieci. Problem ten stał się szczególnie widoczny po tragedii Tsunami – dziesiątki Lankijek, które w wyniku katastrofy utraciły mężów i synów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie utrzymania swoim dzieciom. Działania pomocowe mające na celu ich aktywizację zawodową mogą powstrzymać rozwój patologicznych zjawisk takich jak praca nieletnich, przerywanie nauki szkolnej, wykorzystywanie kobiet i dzieci oraz prostytucja. Status społeczny lankijskich kobiet pozbawionych opieki ze strony mężów i synów znacznie się obniża – narażone są szykany i wykorzystywanie ze strony mężczyzn. Projekt Aktywizacja zawodowa wdów i kobiet samotnie utrzymujących rodziny, zamieszkujących tereny dotknięte przez tsunami ma na celu umożliwienie opisanej grupie kobiet podjęcie pracy przynoszącej dochody,a jednocześnie zgodnej z funkcjonującymi na Sri Lance normami kulturowymi.

Projekt zainicjowany w 2005 r. realizowany jest we współpracy z lokalną organizacją CELSS (Centre for East Lanka Social Services). Ma on charakter cykliczny i długofalowy, obejmuje ponad 200 rodzin zamieszkujących ubogi rejon Nintavur. Polega on na udzielaniu mikrokredytów najbardziej potrzebującym rodzinom. Po zakończeniu kolejnego etapu projektu, beneficjentki zatrzymują część zysku, a część wpłacają do wspólnej kasy. Kapitał uzyskany w ten sposób wykorzystywany jest jako podstawa kolejnego cyklu kredytów.

Projekt, oprócz wsparcia finansowego, gwarantuje beneficjentkom odpowiednie wsparcie techniczne i doradcze. Promuje on w szczególności następujące dziedziny:

* Produkcja placków ryżowych i makaronu ryżowego. 101 beneficjentek zostało wyposażonych w niezbędne do podjęcia produkcji wyposażenie (garnki, sita, misy) oraz produkty żywnościowe (takie jak ryż, olej, jaja, orzechy kokosowe a także opał). Placki ryżowe są podstawą diety mieszkańców wschodniego wybrzeża Sri Lanki.

* Hodowla drobiu na mięso i jaja. W pierwszej fazie projektu 90 beneficjentek otrzymało po 50 kurcząt, paszę i odpowiednie lekarstwa. W drugiej fazie, rozpoczętej w styczniu 2007, każda z nich otrzymała kolejne 25 kurcząt. Kobiety objęte projektem uczestniczyły w szkoleniu weterynaryjnym podczas którego przekazano im podstawowe informacje na temat hodowli drobiu oraz zapoznano je z nowoczesnymi metodami umożliwiającymi podniesienie wydajności hodowli.

* Przetwarzanie ryżu. 40 beneficjentek zajmuje się oczyszczaniem ryżu, którego jakość w z procesie oczyszczania (gotowanie, suszenie i czyszczenie mechaniczne) znacznie się poprawia – co automatycznie podnosi jego wartość rynkową i zapewnia kobietom możliwość uzyskiwania dochodu.

* Założenie punktów usługowych wyposażonych w maszyny do mielenia i czyszczenia ryżu (element projektu w fazie planowania). Dzięki zakupionym maszynom beneficjentki będą mogły przygotowywać ryż, który następnie będą wykorzystywały do produkcji żywności na sprzedaż. Zmniejszy to koszty wytwarzania placków ryżowych i makaronu. Dodatkową korzyścią tego komponentu projektu jest stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla kobiet znajdujących się w najtrudniejszym położeniu.

Mimo prostoty rozwiązań zastosowanych w projekcie, system pożyczek okazał się skutecznym sposobem na polepszenie standardu życia najuboższych rodzin zamieszkujących rejon Nintavur. Beneficjentki uzyskały pewien stopień niezależności materialnej. Wiedza i podstawowe umiejętności uzyskane w trakcie przygotowań do wdrożenia projektu umożliwią im kontynuację działalności zarobkowej. Istotnym i pożądanym rezultatem projektu są również przemiany w mentalności kobiet objętych programem - dzięki własnej pracy podnoszą swój status społeczny, zyskały również większą wiarę we własne siły.

Źródła finansowania:

* Fundacja POLSAT * Środki własne PAH

Źródło: http://www.pah.org.pl/63320.html


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć