7 sposobów na spłatę długu klimatycznego krajom Globalnego Południa.

Jaki związek mają skutki zmian klimatu z sytuacją krajów Globalnego Południa? Zmieniający się klimat hamuje rozwój tych krajów. Nieprzewidywalność pór roku, zwiększona ilość katastrof naturalnych, podnoszenie się poziomu morza wpływają, szczególnie na rolnictwo i pasterstwo, będące podstawą gospodarek wielu najbiedniejszych krajów.

Więcej o wpływie zmian klimatu na walkę z ubóstwem przeczytać można tutaj

Negocjując światowe działania na rzecz walki ze zmianami klimatu kraje będące stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu rozmawiają nie tylko o tym, jak będą redukować swoje emisje. Debatują również o tym, w jaki sposób i kto powinien wesprzeć kraje najbiedniejsze po pierwsze w adaptowaniu się do nowej sytuacji klimatycznej, po drugie w ich zrównoważonym i niskoemisyjnym rozwoju.

Szacuje się, że to wsparcie wynosić powinno 150 miliardów dolarów rocznie do 2013r., a potem wzrosnąć do 200 miliardów dolarów do 2020r. Warto wspomnieć, że obecnie światowa pomoc rozwojowa wynosi ok. 100 miliardów dolarów rocznie. Kraje rozwijające się szacują nawet, że kwota ta ma wynosić 1,5 % światowego dochodu narodowego brutto, co oznacza ok. 600 miliardów dolarów rocznie.

Niewątpliwie mówimy o setkach miliardów dolarów rocznie. To olbrzymi wysiłek finansowy. Skąd wziąć takie pieniądze, skoro mają pochodzić ze środków publicznych, nie mogą to być te same pieniądze, które przeznacza się na pomoc rozwojową, muszą być to deklaracje prawnie wiążące, i gwarantujące ciągłość finansowania, a także nie powinny być to obwarowane warunkami pożyczki, a jedynie granty?

Organizacje pozarządowe zaproponowały 7 różnych mechanizmów, z których każdy pozwoliłby wygenerować duże pieniądze, tak potrzebne w krajach Globalnego Południa.

1. [*Podatek od transakcji finansowych*] (z ang. financial transaction tax, w skrócie FTT), mechanizm coraz częściej dyskutowany, szczególnie po ostatnim kryzysie sektora finansowego; szacuje się, że najmniejszy nawet podatek w wys. 0,005% od wszystkich transakcji finansowych wygeneruje rocznie od 100 do 400 miliardów dolarów w samej strefie Euro. Temat ten był nawet przedmiotem konkluzji Rady Europejskiej w czerwcu 2010r. Francja, Niemcy i Wielka Brytania promują ten temat, będzie on równeiz przedmiotem spotkań grupy G8.

2. [*Podatek węglowy*] (z ang. carbon tax), czyli podatek od emisji dwutlenku węgla. Propozycja mówi o opodatkowaniu kwotą 2 dolarów każdej wyemitowanej tony CO2 dla wszystkich emitentów.

3. [*Realokacja subsydiów na eksploatację paliw kopalnych.*] Międzynarodowe instytucje finansowe co roku przekazują od 60 do 100 miliardów dolarów biznesowi związanemu z paliwami kopalnymi.

4. [*Podatek od lotów pasażerskich*] (z ang. air passenger levy)

5. [*Podatek od przewozów towarów droga morską i lotniczą*] (z ang. maritime junkers levy).

6. [*Zyski ze sprzedaży nadwyżek pozwoleń na emisję.*] Państwa posiadające zobowiązania w ramach Protokołu z Kioto otrzymują tzw. pozwolenia na emisje w jednostkach przyznanej ilości emisji (Assigned Amount Units – AAUs), w ilości odpowiadającej poziomowi dopuszczalnych emisji w latach 2008-2012. Nadwyżki niewykorzystanych jednostek mogą być sprzedawane.

7. [*Rezerwa finansowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego*] (z ang. Special Drawing Rights, w skrócie SDR) – 120 miliardów dolarów rezerwy mogłoby zostać wykorzystane na tzw. „zielone obligacje”; ich sprzedaż wygenerować może ok. 40 miliardów dolarów rocznie.

Nie wszystkie mechanizmy muszą być zastosowane. Nie wiadomo też, który jest najbardziej efektywny. Z pewnością zewnętrzna sytuacja może być sprzyjająca dla konkretnych rozwiązań. Warto się im przyjrzeć, bo każdy z nich jest poważną propozycją, która może znacznie pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu, i pośrednio z ubóstwem.

Ciekawy dokument Komisji Europejskiej : Innovative financing at a global level 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć