2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju

Parlament Europejski ogłosił, że rok 2015 będzie Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Rok 2015 jest przełomowy dla międzynarodowej pomocy rozwojowej z uwagi na zbliżający się termin osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. W tym roku przedstawiciele państw z całego świata będę ustalać nowe kierunki działań i rozwoju p o 2015. Mottem tego roku jest hasło: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

W tym roku instytucje europejskie skupią się na informowaniu o działaniach na rzecz współpracy rozwojowej, promocji tego tematu oraz wzmacnianiu poczucia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów globalnych. Przygotowana została specjalna strona internetowa, na której znajduje się wiele ciekawych informacji.

Każdy miesiąc poświęcony zostanie innemu tematowi:

STYCZEŃ - EUROPA W ŚWIECIE

Unia Europejska ma swoje przedstawicielstwa w większości krajów na świecie: w sumie 139 delegatur, które prowadzą działania w terenie. Pomagają one budować silne i trwałe partnerstwa, niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych lub niebezpiecznych warunkach. Jako orędowniczka milenijnych celów rozwoju ONZ Unia pomaga w opracowaniu globalnej agendy rozwoju, której celem jest godne życie dla wszystkich ludzi.

LUTY - EDUKACJA

Edukacja to najlepsza inwestycja w walce z wykluczeniem, nierównościami i ubóstwem. Uczy nas, jak być aktywnymi członkami społeczeństwa, i ma pierwszorzędne znaczenie dla procesu jego budowania. Jednak ponad 50 mln dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły podstawowej, a 250 mln nie umie czytać, pisać ani liczyć. Dlatego współpraca na rzecz rozwoju odgrywa tak ważną rolę w zapewnieniu wszystkim ludziom możliwości uzyskania dobrego wykształcenia, tak aby mogli realizować swoje marzenia i przyczyniać się do rozwoju.

MARZEC - KOBIETY I DZIEWCZĘTA

W wielu miejscach na świecie sam fakt bycia kobietą może stawiać człowieka w niekorzystnej sytuacji. Wiele kobiet przez całe życie doświadcza dyskryminacji: najpierw nie mogą chodzić do szkoły, potem nie mogą znaleźć dobrze płatnej pracy, nie mają dostępu do podstawowych usług zdrowotnych dla siebie i dzieci, a na starość odmawia im się prawa do ochrony socjalnej lub spadku. Jeśli jednak zapewnimy dziewczynkom dostęp do edukacji w takim samy wymiarze jak chłopcom, a kobietom – takie same możliwości jak mężczyznom, korzyści społeczne będą ogromne. Jest to szczególnie ważne w krajach globalnego Południa oraz w społeczeństwach, w których kobiety są podporą działalności gospodarczej. Walka z dyskryminacją kobiet jest nie tylko słuszna z moralnego punktu widzenia – jest to również inwestycja w gospodarkę.

KWIECIEŃ - ZDROWIE

Dostęp do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka. Kiedy w 2000 r. wspólnota międzynarodowa wyznaczała milenijne cele rozwoju, wiele z nich miało bezpośredni lub pośredni związek ze zdrowiem. Jednakże postępy w tej dziedzinie – w szczególności w przypadku kobiet i dzieci – w wielu krajach następują bardzo powoli.

MAJ - POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

W siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej na świecie wciąż dochodzi do konfliktów i aktów przemocy, które zagrażają życiu ludzi, zaprzepaszczają ich szanse na dobrobyt i niszczą efekty działań na rzecz trwałego rozwoju. Polityka i programy rozwojowe powinny rozwiązywać konflikty, stabilizować sytuację i pomagać krajom dotkniętym konfliktem powrócić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, tak aby ich obywatele mogli żyć w pokoju.

CZERWIEC - ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNY WZROST GOSPODARCZY, GODNA PRACA I PRZEDSIĘBIORSTWA

Ekologiczna gospodarka ma szczególne znaczenie dla krajów rozwijających się, ponieważ boleśniej odczuwają one skutki takich zjawisk jak zmiany klimatu, klęski żywiołowe czy kryzysy żywnościowe oraz paliwowe. Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy powinien też przyczyniać się do walki z ubóstwem, ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia ochrony prawnej pracownikom i opieki socjalnej wszystkim obywatelom, jak również gwarantować ciągłość dialogu społecznego.

W tej chwili na świecie jest około 200 mln bezrobotnych. W krajach rozwijających się zaledwie jedna czwarta ludności w wieku produkcyjnym ma produktywną i godną pracę, a prawie 900 mln osób żyje w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej progu ubóstwa. Przedsiębiorcy nie tylko tworzą miejsca pracy, lecz napędzają innowacje i zmiany, dlatego mają oni kluczową rolę do odegrania w tworzeniu odpowiedzialnego, trwałego rozwoju.

LIPIEC - DZIECI I MŁODZIEŻ

Gdy światowi przywódcy 25 lat temu podpisywali Konwencję o prawach dziecka, zobowiązali się do zagwarantowania każdemu dziecku prawa do życia, wykształcenia i zdrowia, do sprawiedliwego traktowania i do bycia wysłuchanym. Jak powiedział Nelson Mandela: „Nie ma rzeczy, w której dusza społeczeństwa objawiałaby się wyraźniej niż w sposobie traktowania dzieci.”

SIERPIEŃ - POMOC HUMANITARNA

Klęski żywiołowe, wojny i konflikty mogą mieć katastrofalne skutki dla ludności cywilnej. Nie mówiąc o tym, że z dnia na dzień pozbawiają ich podstawowych środków utrzymania, żywności czy prądu. Pomoc humanitarna zaspokaja podstawowe potrzeby ludności dotkniętej nieszczęściem, zapewnia żywność, schronienie, dostęp do czystej wody i ochronę fizyczną. Europejska pomoc humanitarna jest pomocą bezwarunkową. Jest udzielana każdemu, kto jest w potrzebie, bez względu na rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek lub przekonania polityczne. Chodzi o ochronę ludzkiej godności a polityka nie ma tu nic do rzeczy.

WRZESIEŃ - DEMOGRAFIA I MIGRACJA

W 2013 r. liczba ludności na świecie osiągnęła siedem miliardów, a eksperci przewidują, że do 2050 r. będzie nas dziewięć miliardów. Większość ludzi mieszka w krajach słabo rozwiniętych. W 2014 r. ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. Ponad połowa wszystkich emigrantów na świecie, których jest w sumie ok. 230 mln, zamieszkuje w krajach o niskich i średnich dochodach. Większość z nich jest zmuszona do emigracji ze względu na różnego rodzaju klęski oraz biedę, a około 40 mln uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych na całym świecie nie ma innego wyboru. Imigranci mogą w dynamiczny i efektywny sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, jednak zbyt często pozostają bez pomocy, w trudnej sytuacji, są traktowani jak niewidzialni i łatwo padają ofiarą eksploatacji i handlu ludźmi.

PAŹDZIERNIK - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Z powodu niedożywienia co roku umierają ponad 3 mln dzieci, a kolejne miliony przez całe życie odczuwają jego skutki psychicznie i fizycznie. W dodatku codziennie jedna na osiem osób jest głodna, bo nie ma dostępu do pożywienia lub jej na nie nie stać. Głód i niedożywienie są wrogami rozwoju człowieka i mogą być przyczyną konfliktów. Jest więc oczywiste, że wyżywienie rosnącej liczby mieszkańców świata powinno być priorytetem polityki rozwoju.

LISTOPAD - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ZMIANY KLIMATU

Od kiedy w 2000 r. ustanowiono milenijne cele rozwoju zrobiliśmy ogromne postępy w walce z ubóstwem na świecie. Jednak w wielu dziedzinach pozostało jeszcze wiele do zrobienia a zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów. Brak działań w tej dziedzinie grozi zniweczeniem osiągnięć z ostatnich lat i osłabieniem postępów w przyszłości. Jest to szczególne zagrożenie dla gospodarki krajów rozwijających się, ponieważ często jest ona oparta na zasobach podatnych na oddziaływanie klimatu. Ten problem dotyczy nas wszystkich.

GRUDZIEŃ - PRAWA CZŁOWIEKA I SPRAWOWANIE RZĄDÓW

Prawa człowieka i demokracja są podstawowymi zasadami Unii Europejskiej. Powszechna deklaracja praw człowieka stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i swych praw.” Prawa człowieka są podstawą dynamicznego i sprzyjającego integracji społeczeństwa, w którym rządy działają na rzecz obywateli i wszyscy obywatele mają możliwość wniesienia wkładu w rozwój społeczny. Kiedy rządy sprawowane są wbrew interesom obywateli a prawa człowieka są naruszane, najbardziej cierpią ludzie najbiedniejsi i znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji. Dlatego walka z dyskryminacją, zagwarantowanie praworządności i tworzenie sprawiedliwych i sprzyjających włączeniu społecznemu instytucji – ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony godności ludzkiej, walki z ubóstwem, poszanowania równości i zapobiegania konfliktom.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć